Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – “Investim în dezvoltare durabilă”
Axa Prioritară 4: “lncluziunea socială și combaterea sărăciei”
Domeniul major de intervenție 4.1: „Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație apartinând minorității romă (acele comunități în care populația aparținând minorității romă reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”
Titlul proiectului: Rodna, măsuri integrate pentru o comunitate solidară
Contract: POCU / 138 / 4.1 / 115056
Solicitant: UAT Comuna Rodna
Parteneri: (1) Fundația Caritabilă „Sfântul Daniel” - Turda (2) Liceul Tehnologic "Florian Porcius" Rodna

INFORMĂRI / EVENIMENTE

activități din derularea proiectului

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea comunitară și creșterea calității vieții Comunei Rodna prin asigurarea unei intervenții sociale integrale în domenii sociale relevante, respectiv educație, ocupare, servicii sociale și socio-medicale, locuire și favorizarea accesului la informare privind drepturile sociale și cetățenești ale membrilor comunității

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1

Creșterea nivelului de pregătire pentru școală, facilitarea accesului la educație preșcolară, diminuarea riscului de abandon școlar și înțelegerea de către parinți a necesității educației pentru viitorul copiilor lor adresat unui număr de 350 de copii, din care 100 de etnie romă

OS 2

Creșterea competențelor profesionale și a gradului de ocupare în rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitate prin asigurarea unui pachet complex și integrat de servicii de ocupare, formare profesională și plasare a forței de muncă bazate pe principii științifice și adaptabile contextului economico-social identificat în comunitate

OS 3

Stimularea spiritului antreprenorial al locuitorilor din comunitate și consolidarea mediului de afaceri locale prin măsuri concrete de susținere a potențialilor antreprenori și, nu în ultimul rând, prin subvenționarea celor mai sustenabile 30 de afaceri identificate pe perioada implementării proiectului

OS 4

Îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială a 600 persoane marginalizate din comunitate prin asigurarea unui pachet complex și integrat de servicii sociale și socio-medicale bazat pe nevoile identificate

OS 5

Îmbunătățirea condițiilor de locuit în comunitate sprijinind siguranța locuirii și evitarea posibilelor dezastre naturale care ar putea să pericliteze viața cetățenilor, pentru un număr de 30 locuințe

OS 6

Asigurarea responsabilității sociale partajate a membrilor comunității conștientizând participarea cetățenească și promovând cooperarea și colaborarea, inclusiv a spiritului de voluntariat, astfel încât cetățenii și actorii instituționali să se implice activ în viața socială a comunității

Grup țintă

Grupul țintă selectat este din zona urbană și face parte din categoria „în risc de sărăcie și excluziune socială”. „risc de sărăcie” = persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul stabilit la 60% din venitul mediu disponibil echivalat național (după plata obligațiilor sociale). care se situează în România la 1.460 lei conform INS din 2018 calculat astfel: suma veniturilor din gospodărie / membru echivalent (1 – primul adult, 0.5 – restul adulților și copii peste 14 ani, 0.3 – copii sub 14 ani)
600

total persoane

240

de etnie romă

250

de copii

120

de copii

Solicitant

UAT comuna Rodna, Bistrița-Năsăud

Parteneri

Fundația Caritabilă „Sfântul Daniel” - Turda
Școala profesională (Liceul Tehnologic) „Florian Porcius” - Rodna

Contact

Permit colectarea și stocarea datelor cu caracter personal din acest formular conform Politicii de confidențialitate

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.